Giới hạn quản lý trên dinh dưỡng khẩu

Để thực hiện tốt xử lý chức năng mục này, Chung phòng của Hải quan sẽ yêu cầu thủ tục hải quan văn phòng của tỉnh và thành phố, nơi có dinh dưỡng hàng tồn kho để có khả năng xuất luôn đồng bộ với sự lo lắng công ty kiểm tra một số lượng, sắp xếp, thông tin, nơi này, nơi lưu trữ, vitamin sản phẩm của công ty bảo đảm việc xuất khẩu của khoáng bảo tồn đúng hơn, giấy chứng. Các thiết bị bán thu thập các chi tiết liên quan đến xuất buôn lậu hay gian lận trong việc xuất khẩu của vitamin, thực tế, discovery, bảo vệ chống lại hoặc phối hợp với những hiệu quả đẩy trong bàn với cái bẫy thực hiện, xử lý. Trong này áp lực hải quan, tập trung, kiến thức các vấn đề khu vực tích lũy chi tiết cụ thể của công ty đó có thế hệ theo đuổi và xuất khẩu của vitamin quanh bàn, trong điều kiện của dự trữ, tạo ra số lượng của mỗi loại nước khoáng, hàng hóa, khả năng tạo ra, xuất khẩu trong công ty. Các mô hình nên mở rộng lực tích lũy, cả cộng đồng lựa chọn và bí mật thành công, tiêu thụ của thông tin và sự kiện nguồn trong chương trình (VNACCS/A, CI02, PLVP14…)